Zomerverlof tot en met 4 augustus.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Offertes

Artikel 3. Prijs

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

DE CLERCK voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap en op de grond van de op dat moment bekende stand der techniek en/of wetenschap.

DE CLERCK behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DE CLERCK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DE CLERCK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DE CLERCK zijn verstrekt, heeft DE CLERCK het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geen geval kan DE CLERCK in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de opdrachtgever of derden.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DE CLERCK de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse facturen door de opdrachtgever zijn betaald.

Door DE CLERCK aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

De opdrachtgever zal DE CLERCK ruim op voorhand van de in zijn/haar onderneming en op de werflocatie geldende (veiligheids-)voorschriften schriftelijk in kennis stellen. Niet- meegedeelde voorschriften zijn niet aan DE CLERCK tegenstelbaar. De opdrachtgever zal in ieder geval DE CLERCK vrijwaren tegen elke aanspraak van derden voortvloeiende uit miskenning van de (veiligheids-)voorschriften.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn : zo dient de opdrachtgever op zijn kosten en behoudens andersluidend schriftelijk beding o.m. : te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen; de werf toegankelijk, opgekuist en bewerkbaar te maken zodat DE CLERCK optimaal kan manoeuvreren; het afdekken van vloeren en/of andere materialen die bij het plaatsen beschadigd zouden kunnen worden. te zorgen voor voldoende plaats voor het opstellen van machines; te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen; DE CLERCK te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder;

Artikel 5. Contractduur – uitvoeringstermijn

De door DE CLERCK meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (> 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven indicatieve uitvoeringstermijn) heeft de opdrachtgever het recht om de opdracht per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat DE CLERCK nog steeds niet heeft gepresteerd binnen een periode van 1 maand nadat DE CLERCK hiertoe door de opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. De opdrachtgever kan zich in voorkomend geval evenmin op kosten van DE CLERCK wenden tot een derde. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen DE CLERCK en de opdrachtgever.

Indien lopende de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever aan DE CLERCK enige betaling verschuldigd is, is DE CLERCK gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en dit zonder enige schadeloosstelling te betalen door DE CLERCK aan de opdrachtgever en/of derden tot de dag waarop DE CLERCK de betaling heeft ontvangen.

Artikel 6. Wijziging voorwerp opdracht en/of meerwerken

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig, zo mogelijk schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering op overeenkomstige en redelijke wijze verlengd.In ieder geval worden meerwerken bewezen door hun loutere uitvoering en worden deze nooit geacht inbegrepen te zijn in de initiële offerte/ prijszetting.

Artikel 7. Opzeggingsbeding/annulatie

Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. In geval van opzegging van de overeenkomst zal een opzegvergoeding verschuldigd zijn welke forfaitair wordt bepaald op 30% van de voorafgaandelijk overeengekomen of geraamde prijs.

Artikel 8. Gebreken

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan DE CLERCK. Klachten ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door DE CLERCK aanvaard. De aanneming wordt in zulks geval geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering en aanvaarding. Indien de contractant de uitgevoerde werken in gebruik neemt, wordt de contractant geacht de werken definitief te hebben aanvaard.

Artikel 9. Niet-nakoming – Ontbinding

Artikel 10. Betaling

Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van DE CLERCK voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de opdrachtgever DE CLERCK de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

• DE CLERCK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige – of milieuwetgeving. De opdrachtgever dient ons hiervoor integraal te vrijwaren en zal op eerste verzoek daartoe vrijwillig tussenkomen in vrijwaring in eventuele hangende rechtsgedingen. De opdrachtgever dient over de nodige vergunningen te beschikken.

• Evenmin kan DE CLERCK verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan ondergrondse- en bovengrondse leidingen, riolen, telefoondraden, putten, nutsvoorzieningen, waarvan de ligging en het bestaan niet schriftelijk en voorafgaand is meegedeeld. De opdrachtgever vrijwaart DE CLERCK integraal en onvoorwaardelijk ten aanzien van elke vordering die desgevallend op grond hiervan lastens DE CLERCK wordt gesteld.

• DE CLERCK kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld indien zou blijken dat opgemeten maten niet passen door toedoen van de opdrachtgever, onder meer door het plaatsen van dorpels of door het niet correct naleven van de vereiste openingen.

• Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is DE CLERCK niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door DE CLERCK werd begaan met het oogmerk de opdrachtgever te schaden.

• DE CLERCK is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor zware of opzettelijke fouten begaan door zijn werknemers, medewerkers, onderaannemers en/ of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

• Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding dan wel vrijwaring lastens DE CLERCK vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

• De totale contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van DE CLERCK wordt ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt door de aansprakelijkheidsverzekeringen die door DE CLERCK zijn afgesloten, en voor zover er geen dekking zou zijn, tot de grootte van de waarde van de overeenkomst (totaalprijs exc. BTW).

Artikel 12. Verzekering

• DE CLERCK is er niet toe gehouden een ABR (alle bouwplaats risico) -verzekering af te sluiten en is derhalve niet aansprakelijk voor die zaken welke dekking vinden binnen een dergelijke ABR – verzekering.

• Indien een ABR-verzekering wordt afgesloten door de opdrachtgever, dient DE CLERCK hierin kosteloos en zonder expliciete vraag daartoe als verzekerde te worden opgenomen.

Artikel 13. Overmacht

• Partijen zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door DE CLERCK geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

• Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad van DE CLERCK; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van DE CLERCK; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock- out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de opdrachtgever ; … .

• Partijen verbinden zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien DE CLERCK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan DE CLERCK het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Artikel 14. Imprevisie

• In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden en/of een onvoorzienbare gebeurtenis buiten de wil van partijen om tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor DE CLERCK een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst te komen.

Artikel 15. Splitsbaarheid

• Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

• Op elke overeenkomst tussen DE CLERCK en opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.

• Voor elk geschil tussen DE CLERCK en de opdrachtgever is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.