De Clerck

Mosselbank 74
9120 Beveren
Tel: +32 3 775 54 72

Contacteer Ons
Service & Onderhoud

© 2021 De Clerck - Ramen en Deuren

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze voorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen DE B.V.B.A. DE CLERCK, KBO n° 0405.075.463, met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 Beveren, Mosselbank 62 bus A (hierna louter vermeld als DE CLERCK), en de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart er kennis van te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Deze voorwaarden worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten.
 • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 • De opdrachtgever erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de verbintenissen van DE CLERCK louter middelenverbintenissen zijn.

Artikel 2. Offertes

 

 • 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • De offertes zijn gebaseerd op de juistheid van de door de opdrachtgever bij aanvragen verstrekte gegevens, metingen, tekeningen, enz.
 • Offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door DE CLERCK van het order van de opdrachtgever of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door DE CLERCK. DE CLERCK behoudt zicht het recht voor om een voorschot te vorderen.
 • De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief B.T.W. tenzij anders gestipuleerd.
 • De klant verklaart dat hij bij de onderhandelingen door DE CLERCK volledig werd ingelicht en dat alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de materialen door hem besteld.
 • Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de opdrachtgever, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

Artikel 3. Prijs

 

 

 • Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een relatief vaste prijs overeen, behoudens schriftelijke afwijking door partijen. Deze relatief vaste prijs is exclusief BTW en dekt niet de eventuele meerwerken. De relatief vaste prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de opdrachtgever worden medegedeeld. DE CLERCK is niet aansprakelijk voor meerwerken die het gevolg zijn van leemtes/gebreken/onvolledigheid in de informatie van de opdrachtgever, dewelke voor hem als onvoorzienbaar dienen beschouwd te worden, evenals onder meer de meerwerken die het gevolg zijn van alle andere door DE CLERCK niet gekende of onvoorzienbare parameters. De meerwerken worden geacht in regie plaats te vinden, waarbij de prijs zal worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en berekend volgens het gangbare uurtarief alsmede op grond van materialen en grondstoffen aan marktconforme prijzen, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak door partijen. Bewijs van de meerwerken wordt geleverd door haar uitvoering. Voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is niet noodzakelijk.
 • Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde prestaties, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de opdrachtgever. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen of (gerechtelijk te laten) ontbinden.
 • Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in offertes of op prijslijsten en of plans uitgaande van DE CLERCK kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Indien er geen relatief vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het gangbare uurtarief alsmede op grond van materialen en grondstoffen aan marktconforme prijzen.
 • Eventuele ramingen zijn steeds louter indicatief, exclusief BTW en gebaseerd op de tot dan beschikbare informatie.
 • Voorschotten kunnen worden gevraagd en tussentijds factureren in functie van de vordering der werken, is de regel.
 • In geval de uitvoering door toedoen van de opdrachtgever slechts kan aangevat worden 3 maanden na de overeengekomen datum, behoudt DE CLERCK zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen. Indien de opdrachtgever die nieuwe prijzen of voorwaarden weigert, kan de opdrachtgever het contract beëindigen, mits betaling van de contractuele schade die al is ontstaan, forfaitair begroot op 25 % van de prijs van de offerte.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 

DE CLERCK voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap en op de grond van de op dat moment bekende stand der techniek en/of wetenschap.

DE CLERCK behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DE CLERCK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DE CLERCK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DE CLERCK zijn verstrekt, heeft DE CLERCK het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geen geval kan DE CLERCK in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de opdrachtgever of derden.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DE CLERCK de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse facturen door de opdrachtgever zijn betaald.

Door DE CLERCK aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

De opdrachtgever zal DE CLERCK ruim op voorhand van de in zijn/haar onderneming en op de werflocatie geldende (veiligheids-)voorschriften schriftelijk in kennis stellen. Niet- meegedeelde voorschriften zijn niet aan DE CLERCK tegenstelbaar. De opdrachtgever zal in ieder geval DE CLERCK vrijwaren tegen elke aanspraak van derden voortvloeiende uit miskenning van de (veiligheids-)voorschriften.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn : zo dient de opdrachtgever op zijn kosten en behoudens andersluidend schriftelijk beding o.m. : te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen; de werf toegankelijk, opgekuist en bewerkbaar te maken zodat DE CLERCK optimaal kan manoeuvreren; het afdekken van vloeren en/of andere materialen die bij het plaatsen beschadigd zouden kunnen worden. te zorgen voor voldoende plaats voor het opstellen van machines; te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen; DE CLERCK te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder;

Artikel 5. Contractduur – uitvoeringstermijn

 

De door DE CLERCK meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (> 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven indicatieve uitvoeringstermijn) heeft de opdrachtgever het recht om de opdracht per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat DE CLERCK nog steeds niet heeft gepresteerd binnen een periode van 1 maand nadat DE CLERCK hiertoe door de opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. De opdrachtgever kan zich in voorkomend geval evenmin op kosten van DE CLERCK wenden tot een derde. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen DE CLERCK en de opdrachtgever.

Indien lopende de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever aan DE CLERCK enige betaling verschuldigd is, is DE CLERCK gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en dit zonder enige schadeloosstelling te betalen door DE CLERCK aan de opdrachtgever en/of derden tot de dag waarop DE CLERCK de betaling heeft ontvangen.

Artikel 6. Wijziging voorwerp opdracht en/of meerwerken

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig, zo mogelijk schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering op overeenkomstige en redelijke wijze verlengd.In ieder geval worden meerwerken bewezen door hun loutere uitvoering en worden deze nooit geacht inbegrepen te zijn in de initiële offerte/ prijszetting.

 

Artikel 7. Opzeggingsbeding/annulatie

 

Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. In geval van opzegging van de overeenkomst zal een opzegvergoeding verschuldigd zijn welke forfaitair wordt bepaald op 30% van de voorafgaandelijk overeengekomen of geraamde prijs.

 

Artikel 8. Gebreken

 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan DE CLERCK. Klachten ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door DE CLERCK aanvaard. De aanneming wordt in zulks geval geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering en aanvaarding. Indien de contractant de uitgevoerde werken in gebruik neemt, wordt de contractant geacht de werken definitief te hebben aanvaard.

 • De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit en de verborgen gebreken welke van bij de uitvoering van het werk bestonden moeten binnen de twee maanden aangetekend worden gemeld aan DE CLERCK, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. De garantietermijn geldt enkel indien de niet conformiteit/ het gebrek zich manifesteert binnen 1 jaar na levering. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit in ieder geval gedekt door de voorlopige oplevering.
 • De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat DE CLERCK de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant/leverancier van grondstoffen en componenten die worden verwerkt in de door DE CLERCK uitgevoerde werken ten aanzien van DE CLERCK kan inroepen, eveneens aan de opdrachtgever kan tegenwerpen.
 • De opdrachtgever kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van gebreken instellen wanneer hij het uitgevoerde werk heeft omgevormd en/of veranderd en/of het uitgevoerde werk zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van DE CLERCK.
 • In uitzondering van voornoemde algemene regeling biedt DE CLERCK volgende bijkomende garantieregeling, enkel wat betreft de hierna volgende materialen die door DE CLERCK werden geleverd: a) PVC-ramen en deurprofielen: DE CLERCK is jegens de koper aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat ontstaat bij de door DE CLERCK geleverde PVC-ramen en deurprofielen, voor wat betreft de kwaliteit van het basismateriaal, de kleurvastheid en de vormvastheid in zoverre er geen gangbare normen door de opdrachtgever werden overschreden, en dit voor een periode van 10 jaar vanaf fabricatiedatum. b) Beglazing: DE CLERCK biedt voor de verborgen gebreken in de beglazing een garantietermijn van 10 jaar na fabricatiedatum. Deze garantietermijn geldt echter niet voor glasbreuk en thermische breuk. Voor wat betreft condensatie is DE CLERCK enkel en alleen aansprakelijk voor de condensatie in de beglazing. Voor wat betreft de transparantie in de beglazing dient de aansprakelijkheid van DE CLERCK getoetst te worden aan de criteria gehanteerd door de glasindustrie en nader bepaald op www.vgi-fiv.be. c) rolluiken DE CLERCK is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het uitwaaien van de rolluiken. Bovenstaande garanties hebben enkel betrekking op het materiaal en nooit op de manuren en verplaatsingskosten. Werkuren en verplaatsingskosten zullen, indien het een garantiegeval betreft, echter niet worden aangerekend tot 12 maanden na oplevering.

Artikel 9. Niet-nakoming – Ontbinding

 

  • Partijen hebben het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging te ontbinden in de volgende gevallen, indien de wederpartij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; In dergelijk geval is de wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van de partij om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.
  • Bij niet-nakoming van de verplichtingen kunnen partijen ook de gedwongen uitvoering vragen. Vanaf datum van ingebrekestelling zal er een conventionele jaarlijkse interest lopen van 8,5 % op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en vanaf datum van ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag.
  • DE CLERCK heeft het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden,: bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement; bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever; indien de zeggenschap over de opdrachtgever wijzigt; indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever; indien DE CLERCK gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DE CLERCK wel zal nakomen; Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van DE CLERCK op de opdrachtgever, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Betaling

 

  • De facturen van DE CLERCK zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van DE CLERCK betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.
  • Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf datum van ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8,5 % per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en vanaf datum van ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 40,00 €), onverminderd het recht van DE CLERCK om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  • Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt DE CLERCK zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever.
  • Betalingen die de klant aan DE CLERCK verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Een wisselverrichting houdt nimmer schuldvernieuwing in.
  • Indien er bij DE CLERCK op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt DE CLERCK zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de opdrachtgever weigert om op het verzoek van DE CLERCK in te gaan, behoudt DE CLERCK zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale prijs van de opdracht verschuldigd.
  • De opdrachtgever verleent DE CLERCK een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent DE CLERCK het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen.

Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van DE CLERCK voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de opdrachtgever DE CLERCK de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

• DE CLERCK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige – of milieuwetgeving. De opdrachtgever dient ons hiervoor integraal te vrijwaren en zal op eerste verzoek daartoe vrijwillig tussenkomen in vrijwaring in eventuele hangende rechtsgedingen. De opdrachtgever dient over de nodige vergunningen te beschikken.

• Evenmin kan DE CLERCK verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan ondergrondse- en bovengrondse leidingen, riolen, telefoondraden, putten, nutsvoorzieningen, waarvan de ligging en het bestaan niet schriftelijk en voorafgaand is meegedeeld. De opdrachtgever vrijwaart DE CLERCK integraal en onvoorwaardelijk ten aanzien van elke vordering die desgevallend op grond hiervan lastens DE CLERCK wordt gesteld.

• DE CLERCK kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld indien zou blijken dat opgemeten maten niet passen door toedoen van de opdrachtgever, onder meer door het plaatsen van dorpels of door het niet correct naleven van de vereiste openingen.

• Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is DE CLERCK niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door DE CLERCK werd begaan met het oogmerk de opdrachtgever te schaden.

• DE CLERCK is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor zware of opzettelijke fouten begaan door zijn werknemers, medewerkers, onderaannemers en/ of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

• Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding dan wel vrijwaring lastens DE CLERCK vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

• De totale contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van DE CLERCK wordt ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt door de aansprakelijkheidsverzekeringen die door DE CLERCK zijn afgesloten, en voor zover er geen dekking zou zijn, tot de grootte van de waarde van de overeenkomst (totaalprijs exc. BTW).

Artikel 12. Verzekering

 

• DE CLERCK is er niet toe gehouden een ABR (alle bouwplaats risico) -verzekering af te sluiten en is derhalve niet aansprakelijk voor die zaken welke dekking vinden binnen een dergelijke ABR – verzekering.

• Indien een ABR-verzekering wordt afgesloten door de opdrachtgever, dient DE CLERCK hierin kosteloos en zonder expliciete vraag daartoe als verzekerde te worden opgenomen.

 

Artikel 13. Overmacht

 

• Partijen zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door DE CLERCK geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

• Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad van DE CLERCK; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van DE CLERCK; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock- out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de opdrachtgever ; … .

• Partijen verbinden zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien DE CLERCK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan DE CLERCK het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Artikel 14. Imprevisie

 

• In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden en/of een onvoorzienbare gebeurtenis buiten de wil van partijen om tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor DE CLERCK een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst te komen.

Artikel 15. Splitsbaarheid

 

• Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

• Op elke overeenkomst tussen DE CLERCK en opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.

• Voor elk geschil tussen DE CLERCK en de opdrachtgever is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.